بعه وب سایت رسمی Hippo خوش آمدید

سخت کننده و ضد سایش پودری

ردیفشرح کالا یا خدماتقیمتمیزان مصرف
۱سخت کننده و ضد سایش پودریتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع
۲سخت کننده و ضد سایش پودری Green Hippoتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع
۳سخت کننده و ضد سایش پودری Red Hippoتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع
۴سخت کننده و ضد سایش پودری Yellow Hippoتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع
۵سخت کننده و ضد سایش پودری Blue Hippoتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع
۶سخت کننده و ضد سایش پودری White Hippoتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع
۷سخت کننده و ضد سایش پودری Gray Hippoتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع
۸سخت کننده و ضد سایش پودری Orange Hippoتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع
۹سخت کننده و ضد سایش پودری Brown Hippoتماس ✆۴.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع

سخت کننده و ضد سایش ملاتی

ردیفشرح کالا یا خدماتقیمتمیزان مصرف
۱سخت کننده و ضد سایش ملاتیتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر
۲سخت کننده و ضد سایش ملاتی Green Hippoتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر
۳سخت کننده و ضد سایش ملاتی Red Hippoتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر
۴سخت کننده و ضد سایش ملاتی Yellow Hippoتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر
۵سخت کننده و ضد سایش ملاتی Blue Hippoتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر
۶سخت کننده و ضد سایش ملاتی White Hippoتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر
۷سخت کننده و ضد سایش ملاتی Gray Hippoتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر
۸سخت کننده و ضد سایش ملاتی Orange Hippoتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر
۹سخت کننده و ضد سایش ملاتی Brown Hippoتماس ✆۲۲ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر

انواع الیاف

الیاف پلی پروپیلن .میزان مصرف ۷۰۰ گرم در هر متر مکعب⁦⁦

الیاف فورتا جایگزین آرماتوربندی بندی .میزان مصرف یک تا یک و نیم کیلو در هر متر مکعب

انواع روان کننده

نشانی :

دفتر مرکزی : قزوین – میدان جانبازان – ابتدای خیابان پیروزی

شبکه های اجتماعی :